Các điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng trang web smud.org, cũng như mọi hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động có liên quan, được liên kết hoặc kết nối với đó (gọi chung là “Trang web”) và trách nhiệm của bạn với tư cách là một người dùng. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Khu Tiện ích Thành phố Sacramento (SMUD) có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bằng cách đăng các thay đổi trên Trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Các Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận hợp đồng giữa bạn và SMUD. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web khẳng định sự chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web.

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào bạn có liên quan đến Điều khoản sử dụng tới bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc gọi đến 1-888-742-7683.

Hạn chế sử dụng chung

Tất cả thông tin, tài liệu, sản phẩm và dịch vụ, nhãn hiệu, logo, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu độc quyền khác được cung cấp trên Trang web đều phải tuân theo nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc giấy phép do SMUD hoặc bên thứ ba nắm giữ. đã cấp phép tài liệu của họ cho SMUD.

Nội dung của Trang web nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của khách truy cập vào Trang web. Với tư cách là khách hàng hoặc đối tác chiến lược, SMUD cấp cho bạn quyền có giới hạn để chỉ hiển thị các tài liệu độc quyền này trên máy tính cá nhân của bạn và sao chép, tải xuống, in và lưu trữ các tài liệu độc quyền cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, với điều kiện là tất cả các thông báo về bản quyền và nhãn hiệu nằm trên các tài liệu độc quyền xuất hiện trên các tài liệu được sao chép hoặc tải xuống. Bạn đồng ý không sử dụng các tài liệu độc quyền cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc chỉnh sửa, thay đổi hoặc nâng cao chúng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SMUD.

Việc sử dụng hoặc phát sóng vì mục đích thương mại hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trong tài liệu độc quyền trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SMUD đều bị nghiêm cấm. Ví dụ: bạn không được đăng bất kỳ nội dung nào từ Trang web lên các nhóm tin tức, danh sách thư hoặc bảng thông báo điện tử. Ngoài ra, bạn không được "đóng khung" hoặc "sao chép" bất kỳ tài liệu độc quyền hoặc nội dung nào khác có trên hoặc có thể truy cập được từ Trang web này trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị dựa trên Internet nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. SMUD bảo lưu quyền sở hữu đầy đủ và toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ nội dung nào bạn tải xuống từ Trang web này. Quyền hạn chế này do SMUD cấp cho bạn để sử dụng các tài liệu độc quyền sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo cho bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào. Sau khi chấm dứt, bạn đồng ý hủy ngay lập tức mọi tài liệu độc quyền được tải xuống hoặc in.

Các khu vực hạn chế mật khẩu của Trang web

Một số khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như dịch vụ Quản lý tài khoản của bạn, bị hạn chế đối với người dùng được ủy quyền thông qua việc sử dụng mật khẩu. Nếu bạn là người dùng được ủy quyền của các khu vực hạn chế, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn cũng đồng ý thông báo cho SMUD nếu mật khẩu của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba trái phép hoặc nếu mật khẩu có thể đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác trên Trang web. được bạn biết đến. 

Quy tắc bảo mật

Bạn đồng ý không vi phạm hoặc cố gắng vi phạm tính bảo mật hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, (a) truy cập dữ liệu hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập hoặc không dành cho mục đích sử dụng của bạn; (b) sử dụng tên, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản của người dùng khác mà không có sự cho phép của người dùng đó; (c) kiểm tra lỗ hổng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào liên quan đến Trang web; (d) can thiệp vào dịch vụ của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào khác; hoặc (e) cố gắng thực hiện bất kỳ hành động nào nêu trên.

Liên kết và tương tác của bên thứ ba

Trang web cung cấp liên kết đến các trang web khác trên Internet (World Wide Web) do các bên không phải SMUD sở hữu hoặc điều hành, bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Những trang web này cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà SMUD tin rằng sẽ có giá trị đối với khách hàng của mình. Tuy nhiên, SMUD không phải là đại lý, đối tác, đại diện bán hàng hoặc nhà phân phối cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành các trang liên kết này. Các trang web khác này thường do các bên tạo ra và sở hữu và là trách nhiệm của những cá nhân hoặc tổ chức đó chứ không phải của SMUD.

Việc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ các bên thứ ba đó chỉ là việc giữa bạn và bên thứ ba hiện hành. Mặc dù SMUD nỗ lực chỉ cung cấp liên kết đến những trang web có uy tín nhưng chúng tôi không thể và không đại diện hay bảo đảm tính chính xác, hợp lệ, chính xác hoặc độ tin cậy của các trang web được liên kết và nội dung của chúng hoặc của các sản phẩm hoặc dịch vụ có được thông qua chúng. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web khác. Bạn đồng ý rằng SMUD sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn truy cập vào các trang web đó hoặc việc bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các trang web đó.

Dịch vụ

Trên một số trang web nhất định do SMUD điều hành, SMUD cung cấp cho người dùng khả năng đưa ra bình luận về các bài báo và sự kiện tin tức (Dịch vụ) dưới dạng một diễn đàn công cộng có giới hạn để cho phép thảo luận cởi mở về các vấn đề liên quan đến SMUD, hiệu quả năng lượng, bảo tồn năng lượng hoặc tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên hoặc trình bày thông tin chính xác về việc mua, bảo trì hoặc sử dụng tiết kiệm bất kỳ thiết bị nào sử dụng ánh sáng, nhiệt hoặc điện. SMUD có thể cung cấp các dịch vụ khác cho người dùng trên các trang web của mình không được mô tả ở trên. Bạn hiểu rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ do SMUD cung cấp trên các trang web của SMUD phải tuân theo Điều khoản sử dụng này. Bạn hiểu rằng SMUD chỉ cung cấp phương tiện cho hoạt động của Dịch vụ. SMUD không phê duyệt hoặc xác nhận bất kỳ tin nhắn nào do người dùng đăng khi sử dụng Dịch vụ. SMUD không xem xét lý lịch của bất kỳ người dùng Dịch vụ nào.

Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật pháp Hoa Kỳ. Bạn cũng đồng ý: (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân như được nhắc trong mẫu đăng ký (Dữ liệu đăng ký) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để đảm bảo thông tin đó luôn đúng, chính xác, cập nhật và hoàn thành. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc SMUD có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, SMUD có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ của mình ở hiện tại hoặc tương lai.

Bạn hiểu rằng mọi bình luận do người dùng Dịch vụ đăng chỉ thể hiện quan điểm của người dùng đó và không phản ánh quan điểm của SMUD. Đôi khi, SMUD có thể sử dụng quản trị viên để giám sát nội dung hoặc hình thức của các bình luận đã đăng. Xem xét tính chất thời gian thực của Dịch vụ, chúng tôi không thể theo dõi hoặc xem xét mọi tin nhắn. Bạn được khuyến khích báo cáo hành vi lạm dụng cho SMUD.

Bạn thừa nhận rằng quản trị viên sẽ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình từ chối hoặc di chuyển bất kỳ nội dung nào khỏi việc sử dụng Dịch vụ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, quản trị viên sẽ có quyền xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc không liên quan hợp lý đến mục đích hạn chế của diễn đàn công cộng hoặc nội dung có thể bị phản đối. Bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng quản trị viên có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ Dữ liệu đăng ký của bạn cũng như nội dung bạn đã đăng bằng Dịch vụ nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng việc duy trì hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là cần thiết một cách hợp lý theo quan điểm duy nhất của SMUD là: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thực thi Điều khoản sử dụng, (c) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, (d) phản hồi các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công cộng.

Bạn, chứ không phải quản trị viên và/hoặc SMUD, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua việc sử dụng Dịch vụ. SMUD không kiểm soát nội dung được đăng bởi người dùng Dịch vụ và do đó, không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào, bao gồm mọi sự tin cậy vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nội dung đó.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để:

  • Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào, kể cả thông qua bất kỳ tệp đính kèm nào, bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mang tính hận thù , hoặc bị phản đối về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc mặt khác;
  • Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào, kể cả thông qua bất kỳ tệp đính kèm nào, nội dung đó hoặc liên quan đến vận động chính trị;
  • Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào, kể cả thông qua bất kỳ tệp đính kèm nào, mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ lao động hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);
  • Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào, kể cả thông qua mọi tệp đính kèm, vi phạm mọi bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
  • Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào, bao gồm thông qua bất kỳ tệp đính kèm nào, bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, "thư rác", "thư rác", "thư dây chuyền", "sơ đồ kim tự tháp" của bất kỳ hình thức chào mời nào khác;
  • Tải lên, tải xuống, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào, kể cả thông qua mọi tệp đính kèm, bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc thiết bị phần cứng hoặc viễn thông; Và
  • Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ và Trang web. Các tài liệu và thông tin trên Trang web và Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn" và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, SMUD từ chối mọi đảm bảo và bảo đảm dưới mọi hình thức, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, mọi kỳ vọng về quyền riêng tư, tính chính xác hoặc tính đầy đủ hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba đối với hoạt động của Trang web này hoặc thông tin, nội dung hoặc tài liệu trên hoặc có được thông qua Trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc các bên thứ ba khác. SMUD không đảm bảo rằng các chức năng có ở bất kỳ đâu trên Trang web hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ hoặc trong các tài liệu trên Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc Trang web này, bất kỳ tài liệu hoặc bất kỳ máy chủ nào được sử dụng bởi SMUD không chứa virus hoặc các thành phần gây hại khác.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ SMUD, CÁC GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA MÌNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (DÙ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH TỪ, HOẶC TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO CÁCH KẾT NỐI VỚI, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB CHO BẤT KỲ THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU TRÊN HOẶC CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ ĐƯỢC QUA ĐỐI TÁC Affinity HOẶC BÊN THỨ BA, TRONG MỖI TRƯỜNG HỢP BẤT CỨ CÁC THIỆT HẠI NÀY CÓ CƠ SỞ TRONG HỢP ĐỒNG, VIỆC LỪA ĐẢO HOẶC TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC NGHIÊM TÚC HOẶC CÁC LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM KHÁC HOẶC VỀ NỘI DUNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT CỨ LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, BẤT KỲ XÚC QUYỀN, KHÔNG ĐÚNG ĐÀNG, PHÊ DUYỆT HOẶC TÍNH CHẤT PHÙ HỢP CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC NÀO BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI nào PHÁT SINH DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC XEM BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI EMAIL, TRUYỀN TRUYỀN HOẶC ĐƯỢC KHAI THÁC BỞI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

bồi thường

BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG VÀ GIỮ TỔN HẠI SMUD, CÁC GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ BẤT CỨ BẤT CỨ BẤT CỨ KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU NÀO, BAO GỒM PHÍ VÀ CHI PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ, ĐƯỢC LÀM BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO DO HOẶC PHÁT SINH TỪ: (I) NỘI DUNG CỦA BẠN ĐƯỢC SẴN CÓ THÔNG QUA VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (II) VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA BẠN; HOẶC (III) VI PHẠM CỦA BẠN VỀ BẤT KỲ QUYỀN NÀO CỦA NGƯỜI KHÁC.

Luật địa phương và áp dụng

SMUD kiểm soát và vận hành Trang web từ trụ sở chính ở Sacramento, California và không đưa ra tuyên bố nào rằng các tài liệu độc quyền là phù hợp hoặc sẽ có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Tất cả các tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và nội dung khác tìm thấy trên Trang web này chỉ dành cho các cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác nằm trong lãnh thổ dịch vụ của SMUD. Bất kỳ hành động nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp California và kiểm soát luật liên bang Hoa Kỳ mà không tính đến việc lựa chọn hoặc xung đột các quy định pháp luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào. Bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền của các tòa án ở Quận Sacramento, Tiểu bang California để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này và/hoặc việc bạn sử dụng Trang web.

Thông báo khiếu nại về sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Gửi "Thông báo vi phạm" tới dux@smud.org và fax bản sao xác nhận tới 1-916-732-6577. Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, 17 USC Phần 512 (c)(3)(A) chỉ định thông tin bắt buộc.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Bạn đồng ý rằng SMUD có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi những sửa đổi đó được thực hiện đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng sửa đổi đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho là trái pháp luật thì (các) điều khoản đó sẽ được hiểu gần nhất có thể để phản ánh ý định của các bên, với tất cả các điều khoản khác còn lại. có đầy đủ hiệu lực và hiệu lực. Việc SMUD không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được SMUD thừa nhận và đồng ý. Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo các tuyên bố từ chối trách nhiệm và cảnh báo bổ sung có thể xuất hiện trên Trang web.