Liên hệ chúng tôi

Gọi 911 để báo cáo đường dây bị chập hoặc bị đứt.

Kiểm tra tình trạng mất điện trong khu vực của bạn và nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. 

Thứ Hai - Thứ Sáu
Khu dân cư: 7 AM - 7 PM
Thương mại: 8 AM - 5 PM

Nhận trợ giúp nhanh hơn và gửi email cho chúng tôi một cách an toàn khi bạn đăng nhập vào Tài khoản của tôi.

Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 sáng - 7 chiều
Có dịch vụ tự phục vụ 24/7

Tiếng Anh: 1-888-742-7683

Tiếng Tây Ban Nha: 1-866-651-4420

TTY dành cho người khiếm thính: 
1-916-732-6630

TTY sau giờ làm việc: 1-916-732-5596

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng - 5 chiều
Có dịch vụ tự phục vụ 24/7

1-877-622-7683

Tìm cố vấn của tôi

Dịch vụ xây dựng:
1-916-732-5700

Tài nguyên

Dịch vụ khách hàng

địa chỉ liên hệ SMUD

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng - 6 chiều

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
6301 S St.
Sacramento, CA 95817