Tiv tauj peb

Hu rau 911 kom tshaj tawm cov kab hluav taws xob lossis cov kab poob qis.

Tshawb xyuas qhov kev puas tsuaj hauv koj cheeb tsam thiab tau txais cov lus teb rau cov lus nug uas nquag nug. 

Monday - Friday
Chaw Nyob: 7 AM - 7 PM
Commercial: 8 AM - 5 PM

Tau txais kev pab sai dua thiab xa email rau peb kom ruaj ntseg thaum koj nkag rau hauv Kuv Tus Account.

Monday - Friday, 7 AM - 7 PM
Kev pabcuam tus kheej muaj 24/7

Lus Askiv: 1-888-742-7683

Español: 1-866-651-4420

TTY rau qhov tsis hnov lus: 
1-916-732-6630

TTY tom qab teev: 1-916-732-5596

Monday - Friday, 8 AM - 5 PM
Kev pabcuam tus kheej muaj 24/7

1-877-622-7683

Nrhiav kuv tus kws pab tswv yim

Cov kev pabcuam kev tsim kho:
1-916-732-5700

Cov peev txheej

Cov neeg siv khoom

SMUD kev sib cuag

Monday - Friday, 8 AM - 6 PM

Customer Service Center
6301 S St.
Sacramento, CA 95817