Makipag-ugnayan sa amin

Tumawag sa 911 upang mag-ulat ng mga sparking o down na linya.

Tingnan kung may mga outage sa iyong lugar at makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong. 

Lunes - Biyernes
Residential: 7 AM - 7 PM
Commercial: 8 AM - 5 PM

Makakuha ng tulong nang mas mabilis at ligtas na mag-email sa amin kapag nag-log in ka sa Aking Account.

Lunes - Biyernes, 7 AM - 7 PM
Available ang self-service 24/7

Ingles: 1-888-742-7683

Español: 1-866-651-4420

TTY para sa mahinang pandinig: 
1-916-732-6630

TTY pagkatapos ng mga oras: 1-916-732-5596

Lunes - Biyernes, 8 AM - 5 PM
Available ang self-service 24/7

1-877-622-7683

Hanapin ang aking tagapayo

Mga serbisyo sa konstruksiyon:
1-916-732-5700

Mga mapagkukunan

Mga serbisyo sa customer

Mga contact sa SMUD

Lunes - Biyernes, 8 AM - 6 PM

Customer Service Center
6301 S St.
Sacramento, CA 95817