Giảm giá

SMUD cung cấp giảm giá cho khách hàng dân cư đủ điều kiện để giúp giảm hóa đơn.

Giá của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng (EAPR) cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện khoản giảm giá hàng tháng dựa trên quy mô và thu nhập của hộ gia đình. 

Khách hàng đủ điều kiện có thể được giảm giá $15 hàng tháng để hỗ trợ chi phí năng lượng cho một số thiết bị y tế điện nhất định.

Hỗ trợ cộng đồng

Chúng tôi đã hợp tác với các tổ chức cộng đồng này để giúp đỡ bạn khi cần thiết.

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình (HEAP)

Những cư dân đủ điều kiện trong khu vực dịch vụ của chúng tôi có thể nhận được khoản tín dụng vào hóa đơn tiện ích của họ thông qua chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình (HEAP)Xem liệu bạn có đủ điều kiện không

2-1-1 Sacramento

Giúp bạn liên lạc với hơn 1,600 chương trình cộng đồng dịch vụ con người và sức khỏe cộng đồng. Tìm chương trình

đội quân chuyên cứu người

Salvation Army tận tâm đáp ứng nhu cầu của con người mà không phân biệt đối xử. Tìm dịch vụ

Chương trình bổ sung

Các chương trình của chúng tôi giúp bạn kiểm soát chi phí và theo dõi việc sử dụng điện của mình.

Tránh tình trạng hóa đơn tăng đột biến theo mùa bằng hóa đơn hàng tháng được xác định trước và chọn ngày đến hạn tùy chỉnh.

Đăng ký nhận thông báo bằng văn bản và email trong Tài khoản của tôi để biết mức sử dụng cao, ước tính giữa hóa đơn và hơn thế nữa.

Thiết lập thanh toán tự động, định kỳ trong Tài khoản của tôi để thuận tiện cho bạn.