Mua lại chứng khoán phi chứng khoán

Theo mục 12773 của Bộ luật Tiện ích Công cộng California (Đạo luật Khu Tiện ích Đô thị), SMUD nhận được quyền nắm giữ chứng khoán phi cổ phần trong một công ty hoặc tổ chức tư nhân khác nếu chứng khoán đó được mua như một phần của việc mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ từ đó. thực thể với những hạn chế nhất định.

Hội đồng quản trị SMUD đã thông qua nghị quyết vào 10, 2020 tháng 12 để ủy quyền cho SMUD vận hành một dự án thí điểm và chính sách quản lý việc mua lại chứng khoán không có cổ phiếu. Điều này cho phép Giám đốc điều hành & Tổng giám đốc của SMUD vận hành Chương trình dự án thí điểm bảo mật phi hàng hóa trong khoảng thời gian từ tháng 1 1, 2020, đến tháng 1 1, 2025. Xem Nghị quyết số 22-09-02 và Bản đính kèm A bên dưới.

Tải xuống Nghị quyết số 22-09-02

Tải xuống tệp đính kèm A