Time-of-Day (5-8 p.m.) Rate

Qhov kev ntaus nqi no yog ib qho qauv txheej txheem rau txhua cov neeg yuav khoom nyob sab hauv. Txhawm rau pab koj npaj rau kev hloov pauv mus, koj yuav tau txais ib tsab ntawv kwv yees li 30 hnub ua ntej pib siv tau koj qhov kev ntaus nqi tshiab.

Tus nqi Time-of-Day yog li cas?

Nyob rau Time-of-Day Rate, koj yuav tau them tus nqi sib txawv rau hluav taws xob nce raws lub caij thiab lub sij hawm nyob rau hnub uas koj siv nws.

Cov nqi yuav qis zog nyob rau ncua sij hawm uas muaj neeg siv-tsawg vim tias nws ua rau peb siv tus nqi tsawg los mus tsim los sis yuav hluav taws xob. Cov nqi nce siab raws qhov xav siv thiab tus nqi hluav taws xob yuav nce, tshwj xeeb yog ncua sij hawm cov hli nyob rau lub caij ntuj sov.

Cov sij hawm siab kawg tsuas yog peb teev xwb - 5 teev tsaus ntuj - Hnub Monday txog Friday. Txhua lawm cov sij hawm, suav nrog tag nrho cov hnub so qab lim tiam thiab cov hnub so hauj lwm yog cov sij hawm tsis suav.

TOD cov nqi yuav pab koj tswj koj daim ntawv them nqi hluav taws xob thaum koj:

  • Hloov koj li kev siv hluav taws xob los mus rau tus nqi-qis rau cov sij hawm siv-tsawg
  • Siv hluav taws xob kom tsawg nyob rau ncua sij hawm 5-8 p.m. sij hawm siv heev
  • Txo tag nrho koj li kev siv txhua yam

Cov yam muaj

Kuv yuav rau npe rau Time-of-Day Rate tau li cas? 

Yog tias koj yog tus tswv los sis xauj daim xaj hluav taws xob duab hnub ci saum ruv tsev los sis tab tom-ntsia lub tsheb siv hluav taws xob, koj tuaj yeem  sau npe tam sim nov. Tsis li, koj tuaj yeem xa ib daim foos xav paub xav pom rau kev sau npe thaum ntxov

Koj los kuj tuaj yeem nrhiav tau peb cov kev paub txog ntawm Time-of-Day (4-7 p.m.) Rate. Tus nqi nov tau muab kaw rau cov kev sau npe tshiab raws li ntawm lub Kaum Ob Hlis 31, 2017.

Yog tias nws yog ib qho nyuaj rau koj los mus pauv kev siv nyob rau ncua sij hawm 5 txog 8 p.m. sij hawm muaj neeg siv heev, koj tej zaum yuav xav seb puas ua kev sau npe rau tus Fixed Rate. Kawm paub ntxiv txog tus Fixed Rate.

Cov Ntsiab Lus Tus Nqi

Nyob rau Time-of-Day (5-8 p.m.) Rate, yuav tau them tus nqi sib txawv rau hluav taws xob nce raws lub caij thiab lub sij hawm nyob rau hnub uas koj siv nws. Daim ntawv hauv qab no qhia cov ncua sij hawm thiab cov nqi rau cov hli uas tsis yog lub caij ntuj sov thiab cov hli lub caij ntuj sov.

Tsis yog-caij ntuj sov

Kaum Hlis 1 – Tsib Hlis 31

Ib tag hmo
5PM
8PM
Ib tag hmo
Lub Sij Hawm-Siv Tsawg
Ib tag hmo – 5 p.m.
$0.1151 kWh
Txhua cov sij hawm nyob rau ob hnub qab lim piam thiab cov hnub so
Ncov Sij Hawm
5 p.m. – 8 p.m.
$0.1590 kWh
Lub Sij Hawm-Siv Tsawg
8 p.m. - Ib tag hmo
$0.1151 kWh

Caij Ntuj Sov

Rau Hlis 1 – Cuaj Hlis 30

Ib tag hmo
Tav su
5PM
8PM
Ib tag hmo
Lub Sij Hawm-Siv Tsawg
Ib tag hmo – tav su
$0.1387 kWh
Txhua cov sij hawm nyob rau ob hnub qab lim piam thiab cov hnub so
Nruab Nrab Ncov Sij Hawm
Tav su – 5 p.m.
$0.1914 kWh
Ncov Sij Hawm
5 p.m. – 8 p.m.
$0.3369 kWh
Nruab Nrab Ncov Sij Hawm
8 p.m. – Ib tag hmo
$0.1914 kWh

 Cov tswv tsheb siv hluav taws xob: Sau npe koj lub EV nyob ntawm Kuv Tus As Khauj los mus txais ib qho khe div sau nyiaj 1.5¢  thaum muaj kev siv hluav taws xob txhua yam ncua sij hawm ib tag hmo thiab 6 AM

Nws yog ib qho tseem ceeb los mus txo kev siv hluav taws xob txij thaum 5 txog 8 p.m. cov hnub ua hauj lwm hauv lim piam

Lub hom phiaj ntawm tus nqi Time-of-Day yog los txo seb peb siv hluav taws xob ntau npaum cas nyob rau ncua sij hawm siv heev.  Peb xav siv hluav taws xob ntau nyob rau ncua sij hawm yav tav su dua thiab thaum yuav tsau ntu nyob rau hnub ua hauj lwm ntawm lub lim piam. Qhov no muaj tseeb tshwj xeeb nyob rau lub caij ntuj sov.

Txhawm rau kom tau raws qhov xav siv ntau zog, feem ntau lawm peb yuav tau yuav hluav taws xob los ntawm tus nqi kim heev thiab los ntawm cov chaw uas tsis yog ib qho zoo-rau ib puag ncig.

Pab peb zam cov kev yuav hluav taws xob kom tsawg thiab tsim cov chaw ua hluav taws xob tshiab los ntawm kev txo koj qhov siv nyob rau cov ncua sij hawm siv-heev. Los ntawm hloov pauv koj lub sij hawm siv hluav taws xob, koj tuaj yeem txuag tau koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob thiab txo qhov cuam tshuam tsis zoo nyob rau ntawm peb ib puag ncig.