Câu hỏi thường gặp

Giấy tờ thu nhập của tôi có được gửi trả lại cho tôi không?

Chúng tôi không thể hoàn trả giấy tờ bản chính của quý vị, vì vậy xin gửi BẢN SAO của bất kỳ giấy tờ chứng minh thu nhập/nguồn tiền/phúc lợi nào cùng với đơn của quý vị.

Tôi có thể lấy thư chứng minh phúc lợi/trợ cấp ở đâu?         

Hầu hết các cơ quan/chương trình đều có các trang web mà quý vị có thể dùng để xác minh và in lá thư của mình.
An Sinh Xã Hội – www.ssa.gov
EDD – www.edd.ca.gov
CalWin - www.mybenefitscalwin.org
Bộ Cựu Chiến Binh – www.ebenefits.va.gov
Chu Cấp Cho Con – www.cse.ca.gov

 Sau khi SMUD nhận được đơn xin điền đầy đủ có ký tên kèm theo giấy tờ chứng minh thu nhập/nguồn tiền thích hợp thì phải mất bao lâu đơn mới được xét?

Một bộ đơn điền đầy đủ thường được xét trong vòng 2-4 tuần sau khi nhận được. Sau khi quý vị được ghi danh tham gia, Khoản Bớt Giá theo Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng sẽ được in thành một dòng trên hoá đơn SMUD của quý vị mỗi tháng.

Tôi sẽ nhận được mức giảm giá trong bao lâu?

Chúng tôi thường yêu cầu khách hàng nộp đơn lại mỗi 1 đến 2 năm. Khi đến lúc tái nộp đơn, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu đến quý vị qua bưu điện, và sẽ yêu cầu bản sao giấy tờ chứng minh thu nhập/nguồn tiền/phúc lợi hiện hành.

Giấy tờ chứng minh thu nhập/nguồn tiền của tôi cần phải hiện hành đến mức nào? 

Giấy tờ chứng minh thu nhập/nguồn tiền phải cho thấy tối thiểu hai tháng; giấy tờ chứng minh thu nhập/nguồn tiền cũ rồi sẽ không được chấp nhận.

 Tôi nên làm gì nếu tôi không còn hội đủ điều kiện hưởng khoản bớt giá?

Nếu thu nhập/nguồn tiền hoặc hoàn cảnh của quý vị thay đổi, và quý vị không còn hội đủ điều kiện, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng thư hoặc gọi chúng tôi tại số 1-888-742-7683 để cập nhật trương mục của quý vị.

 Các Nơi Liên Lạc Hỗ Trợ Hoá Đơn 

Chương trình Hỗ Trợ Năng Lượng Ở Nhà (HEAP) có thể giúp quý vị trong việc thanh toán hoá đơn tiện ích. (916) 567-5200

Salvation Army có hỗ trợ đa dạng để giúp dân địa phương có nhu cầu. (916) 678-4010