โครงการช่วยเหลือด้านพลังงาน (Energy Assistance Program Rate, EAPR) ของ SMUD ให้ส่วนลดทุกเดือนสำหรับลูกค้าที่มีรายได้น้อยและมีคุณสมบัติเหมาะสม หากท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ด้านรายได้และจำนวนคนในครัวเรือนด้านล่าง กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครและส่งไปที่ SMUD

แบบฟอร์มสมัคร EAPR

เกณฑ์การมีสิทธิได้รับส่วนลด(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021)
จำนวนคนในครัวเรือน รายได้ต่อเดือน
1-2 $2,903
3 $3,660
4 $4,417
5 $5,173
6 $5,930
สมาชิกเพิ่มเติม (ต่อคน) $757

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะได้รับเอกสารแสดงรายได้ของฉันกลับคืนมาหรือไม่

เราไม่สามารถส่งเอกสารต้นฉบับคืนให้ท่านได้ ดังนั้น กรุณาแนบสำเนาของเอกสารแสดงรายได้/แหล่งที่มาของเงิน/ผลประโยชน์ใดๆ ของท่านมาพร้อมกับใบสมัครของท่านด้วย

ฉันสามารถรับหนังสือรับรองผลประโยชน์/รางวัลได้จากที่ไหน

หน่วยงาน/โครงการส่วนใหญ่มีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถใช้เพื่อตรวจสอบและพิมพ์หนังสือรับรองผลประโยชน์/รางวัลของท่านได้
สำนักงานประกันสังคม – www.ssa.gov
EDD – www.edd.ca.gov
CalWin - www.mybenefitscalwin.org
กรมกิจการทหารผ่านศึก – www.ebenefits.va.gov
การสนับสนุนเด็ก – www.childsupport.ca.gov

เมื่อ SMUD ได้รับแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารแสดงรายได้/แหล่งที่มาของเงินแล้ว การดำเนินการจะใช้เวลานานเท่าใด 

โดยปกติแล้ว ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้วจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากได้รับ หลังจากท่านได้ลงทะเบียนแล้ว จะมีรายการส่วนลดจากโครงการช่วยเหลือด้านพลังงาน (Energy Assistance Program Discount) พิมพ์ไว้บนใบแจ้งค่าบริการ SMUD ของท่านในแต่ละเดือน

ฉันจะได้รับอัตราส่วนลดนานเท่าใด

โดยปกติแล้ว เราจะขอให้ลูกค้ากรอกใบสมัครต่ออายุทุกๆ 1 ถึง 2 ปี เมื่อถึงเวลาต่ออายุใบสมัคร เราจะแจ้งให้ท่านดำเนินการต่ออายุดังกล่าว และจะขอสำเนาเอกสารแสดงรายได้/แหล่งที่มาของเงิน/ผลประโยชน์ในปัจจุบันด้วย

เอกสารแสดงรายได้/แหล่งที่มาของเงินควรจะมีระยะเวลาปัจจุบันนานเท่าใด

เอกสารแสดงรายได้/แหล่งที่มาของเงินต้องครอบคลุมระยะสองเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย เอกสารแสดงรายได้/แหล่งที่มาของเงินที่นานแล้วจะไม่ได้รับการยอมรับ

ฉันควรทำอย่างไร หากฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับส่วนลด

หากรายได้/แหล่งรายได้ หรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง และท่านไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกต่อไป กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทางไปรษณีย์ หรือโทรติดต่อที่หมายเลข 1-888-742-7683 เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัญชีของท่าน

ข้อมูลติดต่อสำหรับการช่วยเหลือในเรื่องใบแจ้งค่าบริการ

โครงการช่วยเหลือด้านพลังงานในบ้าน(Home Energy Assistance program, HEAP) สามารถช่วยท่านได้ในเรื่องการชำระค่าสาธารณูปโภค 1-916-567-5200

องค์การ Salvation Army ให้การช่วยเหลือในหลายรูปแบบแก่ประชาชนในท้องที่ที่มีความต้องการ 1-916-678-4010