Ang Energy Assistance Program Rate (EAPR) ng SMUD ay nagbibigay ng discount sa mga kuwalipikadong customer na maliit ang kita. Kung natutugunan ninyo ang sumusunod na guidelines para sa household income at sa bilang ng mga taong naninirahan sa inyong bahay, paki-fill-out ang application at ipadala ito sa SMUD.

EAPR Application

Eligibility Guidelines(Epektibong Pebrero 1, 2021)
Mga Tao sa Bahay Buwanang Income
1-2 $2,903
3 $3,660
4 $4,417
5 $5,173
6 $5,930
Mga karagdagang member (bawat isa) $757

Mga madalas itanong

Ibabalik ba sa akin ang aking mga dokumento ng income?

Hindi namin maibabalik ang inyong mga original document, kaya magpadala ng MGA KOPYA ng anumang mga dokumento ng income/mga pinagkukunan ng pera/benepisyo kasama ng inyong application.

Saan ako makakakuha ng liham ng benepisyo/gawad?

Karamihan ng mga agency/program ay may mga web site na magagamit ninyo upang i-verify at i-print ang inyong liham.
Social Security – www.ssa.gov
EDD – www.edd.ca.gov
CalWin - www.mybenefitscalwin.org
Dept. Veterans Affairs – www.ebenefits.va.gov
Child Support – www.childsupport.ca.gov

Sa sandaling matanggap ng SMUD ang isang kinumpleto at pinirmahang application na may mga angkop na dokumento ng income/mga pinagkukunan ng pera gaano katagal aabot ang pag-process nito?

Ang isang kinumpletong application package ay karaniwang natatapos i-process sa loob ng 2-4 na linggo pagkatapos matanggap. Pagkatapos kayong i-enroll, ang Energy Assistance Program Discount ay ilalagay bilang isang line item sa inyong SMUD bill bawat buwan.

Hanggang kailan ko matatanggap ang discounted rate?

Pangkaraniwang hinihingi namin sa mga customer na muling mag-apply tuwing 1 hanggang 2 taon. Kapag panahon na para muling mag-apply, magpapadala kami ng request sa inyo, at hihiling ng current na mga kopya ng mga dokumento ng income/mga pinagkukunan ng pera/benepisyo.

Gaano ka-current kailangan ang aking mga dokumento ng income/mga pinagkukunan ng pera?

Ang mga dokumento ng income/mga pinagkukunan ng pera ay dapat maka-cover sa huling dalawang buwan sa pinakamababa; ang outdated nang mga dokumento ng income/mga pinagkukunan ng pera ay hindi tatanggapin.

Ano ang dapat kong gawin kung hindi na ako kuwalipikado para sa discount?

Kung ang inyong income/mga pinagkukunan ng pera o mga kalagayan ay magbago, at hindi na kayo kuwalipikado, mangyaring bigyan kami ng abiso sa pamamagitan ng koreo o tawagan kami sa 1-888-742-7683 upang i-update ang inyong account.

Mga Contact para sa Bill Assistance

Ang Home Energy Assistance program (HEAP) ay maaaring tumulong sa inyo sa pagbabayad ninyo ng utility. 1-916-567-5200

The Salvation Army ay nag-aalay ng iba't ibang tulong sa mga lokal na taong nangangailangan. 1-916-678-4010